Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Pravidla - Grant na podporu organizace odborného setkání na krajské úrovni

Zpracoval MUDr. Michal Goetz, PhD

Cena je dotována z prostředků Sekce DDP deponovaných v rámci PS a České psychiatrické společnosti.

Žadatel, resp. pořádající dané odborné akce, nebo její odborný garant obdrží finanční podporu, ve výši nákladů spojených s 50% rozpočtu plánované akce. Do maximální výše 25 tis Kč. Grant se uděluje po projednání výborem Sekce dětské a dorostové psychiatrie na základě hlasování.

Kritéria pro přihlášení:

 1. Žadatel je člen PS alespoň jeden rok do data podání žádosti
 2. Odborná akce má přidělené kredity ČLS do celoživotního vzdělávání
 3. Účast na akci je plánována minimálně pro 20 osob z minimálně polovina jsou členy psychiatrické společnosti
 4. Žadatel doloží, jak bude financovat zbytek nákladů akce
 5. Podpora není určena pro pracoviště ve fakultních nemocnicích
 6. Preferovány jsou akce, které přispějí k mezioborové spolupráci a síťování služeb v kraji

Náležitosti žádosti

 1. Zaslání žádosti o podporu se stručnou anotací odborné akce i setkání a její program. Dále jasně deklaruje, jaký konkrétní přínos pro obor bude plánovaná akce mít.
 2. Dále žadatel doloží, že plánovaná odborná akce bude mít přiděleny kredity ČLK do celoživotního vzdělávání
 3. Zašle podrobný rozpočet akce
 4. Doloží, že má prostředky na pokrytí zbytku nákladů akce

O udělení rozhoduje výbor Sekce DDP hlasováním. Výbor sekce předá informaci o rozhodnutí přidělit podporu předsedovi PS k formálnímu schválení.

Podmínky a povinnosti příjemce podpory

Podpora bude vyplacena výhradně osobě, která ji získala, oproti účetním dokladům. Maximální celková výše podpory pro akci je 25.000 Kč. K vyúčtování je nutno dodat originály dokladů Dále je příjemce podpory povinen napsat zprávu o odborné akci do časopisu České a slovenské psychiatrie.

 

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

 • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
 • sekretariat@psychiatrie.cz
 • +420 773 786 133