Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Vyjádření JUDr. Jana Macha k právním aspektům nedobrovolné hospitalizace a poskytování zdravotních služeb bez souhlasu pacienta

Hospitalizace pacienta a poskytování zdravotních služeb bez souhlasu a použití omezovacích prostředků: vyjádření JUDr. Jana Macha k detenčnímu důvodu dle § 38 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 372/2011 Sb.) ve znění „Pacientovi lze bez jeho souhlasu poskytnout pouze neodkladnou péči, a to v případě léčby vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta“. 

Pokud psychiatr vyhodnotí psychiatrickou hospitalizaci jako neodkladnou péči, ke které pacient s ohledem na svůj zdravotní stav není způsobilý dát souhlas, půjde o detenční důvod dle § 38 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 372/2011 Sb. Současně musí být splněna podmínka dle § 38 odstavce 3 písmeno b) téhož zákona - tedy musí jít o vážnou duševní poruchu, v důsledku jejíhož neléčení by se vší pravděpodobností došlo k vážnému poškození zdraví pacienta. Nelze-li takovou náležitou léčbu zajistit jinak, než v podmínkách hospitalizace, pak je zde hospitalizace bez souhlasu pacienta přípustná. Samozřejmě podléhá ohlašovací povinnosti soudu do 24. hodin.

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133