Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Akreditování školícího pracoviště pro PA, CDZ a lůžková zařízení

 
 

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si Vás informovat o možnosti akreditovat školící místo pro specializovaný výcvik Psychiatrie při ambulantní praxi, na následném lůžku nebo CDZ. Jedná se o akreditovaná pracoviště I. typu dle Věstníku MZ ČR č.9/2019 str. 64. V případě přiznané akreditace je možné zaměstnat kolegu po kmeni ve své ambulanci a praxe v ambulanci se mu bude počítat k atestaci. Zasílat žádosti můžete nyní.

Přesný popis a instrukce na webu MZ: https://www.mzcr.cz/jak-lze-ziskat-akreditaci-a-co-je-nutne-dolozit/

Pro získání akreditace je nutné:

  • vyplnit dotazník,

  • přiložit kvalifikaci,

  • registraci (oprávnění k vykonávání zdravotnických služeb),

  • smlouvu s IPVZ nebo LF pro teoretické kurzy,

  • smlouvu se zdravotnickými zařízeními pro zajištění stáže (po dobu 1 měsíce) na adiktologickém oddělení a gerontopsychiatrii

(Tyto smlouvy jsou pro fakulty i zdravotnická zařízení standard, když se na ně obrátíte, budou vědět, o co se jedná a smlouvu připraví.)

Všechny výše uvedené podklady pošlete na:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor vědy a lékařských povolání
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2

Následně žádosti posuzuje Akreditační komise MZ ČR pro daný obor.


Výbor PS ČLS JEP


DALŠÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRÁNKÁCH IPVZ: 

https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/lekarska-psychoterapie/informace-o-pracovisti

AKREDITACE ZAŘÍZENÍ

Pro specializační vzdělávání je nezbytná síť akreditovaných pracovišť, která zabezpečují praktickou část vzdělávání a adeptům oboru zajišťují školitele. Proces akreditace je stejný jako v případě základních klinických oborů. Musí mu však ještě předcházet jeden krok – rozšíření registrace zdravotnického zařízení (dále ZZ) o nový obor Lékařská psychoterapie. O tu ZZ požádá příslušný Krajský úřad. Garanty oboru jsou v první fázi specialisté, kteří získali osvědčení o atestaci z LPT na základě uznání předchozí kvalifikace (viz info níže)

Akreditovat se může jak lůžkové zařízení, tak ambulance, denní stacionář nebo CDZ. Podmínkou žádosti o akreditaci je naplnění podmínek, které jsou popsány v čl. 7 vzdělávacího programu LPT (str. 29–31). Dle splnění podmínek lze žádat o akreditaci zařízení 1. a 2. typu.

Postup:

Je velmi detailně popsán na webu MZ https://www.mzcr.cz/jak-lze-ziskat-akreditaci-a-co-je-nutne-dolozit/.

K bodu 7 uvedeného popisu „Doložte smlouvy o spolupráci s jiným zařízením k zajištění povinné praxe a vzdělávacích aktivit“ se místo smlouvy s IPVZ přikládá veřejný příslib, že IPVZ zajistí teoretickou část vzdělávacích programů specializačního vzdělávání. Naleznete jej zde – je pro všechny nástavbové obory.

 

UZNÁNÍ PŘEDCHOZÍ KVALIFIKACE

Dle zákonné normy č. 371/2021 Sb. je zvláštní specializovaná způsobilost v oboru Lékařská psychoterapie uznána na základě získání předchozí kvalifikace v psychoterapii.

Předchozí kvalifikací lékaře v psychoterapii se rozumí dle §44a odst. 2 zákona č. 371/2021 Sb.:

  • osvědčení Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví o splnění předpokladů pro udělení funkční specializace v systematické psychoterapii před 31. prosincem 2009,
  • certifikát o absolvování certifikovaného kurzu v systematické psychoterapii v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2018.

Postup:

Postup není ze strany MZ ještě zcela ujasněn. Žádost o uznání zvláštní specializované způsobilosti v oboru Lékařská psychoterapie opatřená kolkem ve výši 500 Kč bude zaslána spolu s kopií dokladu o předchozí kvalifikaci v psychoterapii a kopií dokladu o dosažené specializované způsobilosti v klinickém oboru (základní atestaci) na Odbor vědy a lékařských povolání MZ. Bude zřejmě stačit prostá žádost, nevíme nic o tom, že by se plánoval nějaký formulář.

V případě naplnění zákonných požadavků je přiznána zvláštní specializovaná způsobilost v oboru Lékařská psychoterapie.

Uveřejněno dne 14.11.2022

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133